( ! ) Notice: Undefined index: values in /var/www/gamescenter.sk/_sub/test/modules/homesliderpro/homesliderpro.php on line 896
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0017359304{main}( ).../index.php:0
20.10093804680Dispatcher->dispatch( ).../index.php:28
30.10093804680Dispatcher->dispatch_16( ).../Dispatcher.php:107
40.10383956760CmsController->run( ).../Dispatcher.php:339
50.12164643736CmsController->initContent( ).../Controller.php:189
60.12164643736CmsController->initContent( ).../CmsController.php:104
70.677712329672Hook::exec( ).../FrontController.php:580
80.677712329672Hook::exec_16( ).../Hook.php:46
90.677712329672HookCore::exec( ).../Hook.php:149
100.723612544384HookCore::coreCallHook( ).../Hook.php:542
110.723612544384HomeSliderPro->hookDisplayTop( ).../Hook.php:587
120.723612544384HomeSliderPro->generalHook( ).../homesliderpro.php:728
130.723612544384HomeSliderPro->_prepareHook( ).../homesliderpro.php:776
140.723612544384HomeSliderPro->checkFilters( ).../homesliderpro.php:699

( ! ) Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/gamescenter.sk/_sub/test/modules/homesliderpro/homesliderpro.php on line 896
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0017359304{main}( ).../index.php:0
20.10093804680Dispatcher->dispatch( ).../index.php:28
30.10093804680Dispatcher->dispatch_16( ).../Dispatcher.php:107
40.10383956760CmsController->run( ).../Dispatcher.php:339
50.12164643736CmsController->initContent( ).../Controller.php:189
60.12164643736CmsController->initContent( ).../CmsController.php:104
70.677712329672Hook::exec( ).../FrontController.php:580
80.677712329672Hook::exec_16( ).../Hook.php:46
90.677712329672HookCore::exec( ).../Hook.php:149
100.723612544384HookCore::coreCallHook( ).../Hook.php:542
110.723612544384HomeSliderPro->hookDisplayTop( ).../Hook.php:587
120.723612544384HomeSliderPro->generalHook( ).../homesliderpro.php:728
130.723612544384HomeSliderPro->_prepareHook( ).../homesliderpro.php:776
140.723612544384HomeSliderPro->checkFilters( ).../homesliderpro.php:699
150.723912544448in_array ( ).../homesliderpro.php:896
Súťaž o CASHBACK na volanty Thrustmaster - GamesCenter

Vyhraj CASHBACK na volant Thrustmaster

V skratke:

Táto súťaž je určená pre zákazníkov, ktorí uvažujú o kúpe závodného volantu k svojmu PC alebo konzole. Každý zákazník, ktorý si od 25.4. do 31.5.2015 zakúpi ktorýkoľvek volant značky Thrustmaster spolu s akoukoľvek závodnou hrou na ľubovolnú platformu, bude automaticky zaradený do zlosovania o vrátenie peňazí (tzv. cashback) v plnej hodnote za zakúpený volant.

Pre viac informácií o súťaži a odkazy na relevantné kategórie produktov, si prosím prečítajte plné znenie pravidiel súťaže nižšie.

 

 

Štatút súťaže

Pravidlá súťaže "Vyhraj CASHBACK na volant Thrustmaster"

1. Usporiadateľ Súťaže

Usporiadateľ Súťaže s názvom „Vyhraj CASHBACK na volant Thrustmaster" (ďalej len „Súťaž") je Milan Buchel, so sídlom Topoľova 1462/23, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 45400211, zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, oddiel 310, vložka č. 7165 (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia výrobkov a služieb Usporiadateľa.

2. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v termíne 25.4. – 31.5.2016

3. Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie: 
Každá fyzická osoba
•    s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
•    ktorá má viac ako 16 rokov,
•    ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel

s výnimkou:

•    zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník").

4. Podmienky Súťaže

Do žrebovania bude automaticky zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v čase trvania Súťaže nakúpi v kamennej predajni GamesCenter* alebo cez e-shop www.gamescenter.sk tovar, ktorý spĺňa všetky nasledujúce kritériá:

  1. Kúpa ľubovolnej hry z kategórie "závodné", resp. hry, ktorá podporuje ovládanie pomocou závodného volantu, pre ľubovolnú platformu
    Stačí si vybrať PC PlayStation 3 PlayStation 4 Xbox 360 Xbox One
  2. Kúpa ľubovolného závodného volantu
    značky Thrustmaster®

Oba povinné produkty musia byť súčasťou jednej objednávky.

Účastník súťaže je povinný si registrovaný doklad (pokladničný blok/faktúra) ponechať a v prípade výhry sa ním preukázať.

*kamenné predajne GamesCenter

GamesCenter OC Retro, Nevädzova 6, Bratislava

GamesCenter, Trenčianska cesta 1567/66, Bánovce nad Bebravou

5. Žrebovanie

Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov Usporiadateľa.

Žrebovanie sa uskutoční 20. 6. 2016 zo všetkých nákupov zrealizovaných v období od 25.4. do 31.5.2016, ktoré spĺňajú podmienky súťaže. Vyžrebovaný bude jeden výherca.

6. Výhra

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú Výhru:
Vrátenie 100% finančnej hodnoty za 1ks tovaru značky Thrustmaster, ktorý je súčasťou objednávky zapojenej do súťaže.

7. Oznámenie výhry

Usporiadateľ zverejní meno Výhercu v deň žrebovania na svojej webovej stránke v sekcii "Blog" a na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook. Následne bude Výhercu kontaktovať e-mailom.

Výhra bude Výhercovi poukázaná formou bankového prevodu na č.ú., ktoré Výherca poskytne Usporiadateľovi do 14. dní od žrebovania.

V prípade ak sa Usporiadateľovi nepodarí skontaktovať s Výhercom do 1. týždňa od zverejnenia Výhercu, prebehne náhradné žrebovanie.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú Výhru boli splnené, alebo nie. Výhru nemôžu získať Súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre Výhru.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím Výhry, vzdá sa Výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, Výhru získava vyžrebovaný náhradník.

8. Osobné údaje

Každý zákazník, ktorý svojím nákupom splnil predpoklady na zaradenie do súťaže, bude po skončení trvania súťaže kontaktovaný emailovou správou za účelom vyjadrenia nesúhlasu na použitie jeho osobných údajov primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Zákazník, ktorý neprejaví nesúhlas do dňa žrebovania sa stáva účastníkom v Súťaži a ďalej udeľuje Usporiadateľovi súhlas na využitie údajov v rozsahu registrácie na poskytovanie informácii o ďalších akciách a produktoch Usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Súťažiaci má práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

9. Dane

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výherca nemá právny nárok na zámenu Výhry. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

10. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Výherca nemá právny nárok na výmenu Výhry/ceny alebo jej kompenzáciu (výmenou ceny sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť alebo poistenia a pod.).

Účastník Súťaže berie na vedomie, že Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.
 
V Bánovciach nad Bebravou dňa 25.4.2016